Słownik pojęć BHP

Szkolenie wstępne BHP

– dzieli się na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny zazwyczaj przeprowadza pracownik służby BHP, a instruktaż stanowiskowy przełożony.

Szkolenie okresowe BHP

– ma na celu zaktualizowanie wiedzy pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaj szkolenia okresowego uzależniony jest od stanowiska na którym zatrudniony jest pracownik.

Ocena ryzyka zawodowego

– proces identyfikujący zagrożenia występujące w zakładzie pracy oraz określający sposoby oraz środki zapobiegania tym zagrożeniom. Wynik oceny ryzyka zawodowego dokumentuje się z uwzględnieniem wszystkich stanowisk pracy.

Wypadek przy pracy

– zgodnie z definicją jest to zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, mające związek z pracą oraz powodujące uraz lub śmierć poszkodowanego. Definicja wypadku przy pracy zawarta jest w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.)

Wypadek ciężki

– jest to zdarzenie zgodne z definicją wypadku przy pracy, w wyniku które poszkodowany doznał ciężkiego uszkodzenia ciała, takiego jak min.: utrata węchu, słuchu, zdolności rozrodczej, mowy oraz inne uszkodzenia ciała albo rozstrój zdrowia lub naruszenie podstawowych funkcji organizmu

Wypadek zbiorowy

– jest to zdarzenie w wyniku którego urazu doznały co najmniej 2 osoby.

Wypadek śmiertelny

– jest to zdarzenie w wyniku którego poszkodowany poniósł śmierć w terminie do 6 miesięcy od wypadku.

Zdarzenie nagłe

– jest to pierwsza przesłanka definicji wypadku przy pracy. Zgodnie z orzecznictwem sądowym cechę nagłości ma zdarzenie, którego czas trwania nie przekroczył jednej „dniówki roboczej”. Kluczowe znaczenie w tym zakresie miał wyrok Trybunału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 września 1958 r. (nr IR III 140/58).

Przyczyna zewnętrzna

– druga warunek uznania wypadku za wypadek przy pracy. Przyczyna zewnętrza występuje, gdy do urazu dochodzi w wyniku działania czynnika zewnętrznego jak np.: kontakt z ostrym narzędziem. Za czynnik wewnętrzny uznaje się chorobę pracownika jak np.: nadciśnienie.

Związek z pracą

– trzeci warunek, konieczny do uznania za wypadek przy pracy. Związek z pracą zachowany jest zarówno, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki jak i pozostaje do dyspozycji pracodawcy.

Uraz

– jest ostatnią już przesłanką niezbędną do uznania wypadku przy pracy. Zgodnie z definicją jest to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowiek wskutek działania czynnika niebezpiecznego.  Rodzaj urazu wskazuje lekarz w dokumentacji medycznej.

Wypadek w drodze do pracy

– zgodnie z artykułem 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Wyjątkiem gdy wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Instruktaż ogólny

– część szkolenia wstępnego BHP, którą odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Zazwyczaj instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby BHP. Ramowy program przewidziany jest na minimum 3 godziny lekcyjne.

Instruktaż stanowiskowy

– część szkolenia wstępnego BHP, którą odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż ogólny prowadzi osoba kierująca pracownikami lub pracodawca. Ramowy program przewidziany jest na minimum 8 godzin lekcyjne.

Ochrona przeciwpożarowa

– Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji przedsięwzięć/zadań mających na celu ochronę zdrowia, życia, środowiska oraz mienia przez pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami.

Gaśnica

– urządzenie służące do gaszenia pożarów. Typy gaśnic rozróżnia się ze względu na rodzaj gaszonego materiału. Najczęściej spotykaną gaśnicą jest gaśnica proszkowa typu ABC.

Grupy pożarów

– wyróżnia się 5 grup pożarów: A pożary materiałów stałych, pożary cieczy i materiałów stałych topiących się, pożary gazów, pożary metali, pożary tłuszczów.

Samokształcenie kierowane

– jedna z form szkoleń BHP, która umożliwia zorganizowanie szkolenia okresowego BHP poprzez zastosowanie poczty, internetu przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Seminarium

– kolejna forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

Instruktaż

– forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP.

Kurs

– forma szkolenia przez którą rozumie się szkolenie o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z NASZYCH USŁUG BHP SKORZYSTALI MIĘDZY INNYMI: