UL. POŁĘŻE 12, 80-720 GDAŃSK

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO GDAŃSK

793 171 331 lub biuro@bhpactive.pl
CO ZAWIERA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowujemy w Gdańsku, Sopocie oraz Gdyni. Dokument jest swoistym skryptem wszystkich istotnych wymagań związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym dla danego obiektu i składa się z dwóch części: opisowej i graficznej.

W części opisowej znajdziemy informacje takie jak:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznawania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią dokumentu (zasady szkoleń ppoż.),
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami budynku,
 • dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa danego obiektu.
Część graficzna zawiera rzuty poszczególnych kondygnacji wraz z planem zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem w szczególności:
 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
DLA JAKICH OBIEKTÓW WYMAGANA JEST INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?
 • Dla budynku lub strefy pożarowej z występującą strefą zagrożenia wybuchem.
 • Dla budynku lub strefy pożarowej o kubaturze brutto przekraczającej 1000 m (z wyjątkiem budynków inwentarskich).
 • Dla budynku inwentarskiego o kubaturze brutto przekraczającej 1500 m3.
 • Dla powierzchni strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekraczającej 1000 m2, np. otwarte składowiska odpadów czy stacje uzdatniania wody.
Nasze atuty:
 • Wybierając nas masz pewność, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Gdańsk spełnia obowiązujące przepisy oraz oczekiwania Państwowej Straży Pożarnej.
 • Naszym priorytetem są Instrukcje jak najbardziej praktyczne, tak by nie były jedynie spełnieniem wymagań prawnych, ale również solidną dawką wiedzy dla użytkownika obiektu oraz faktyczną pomocą dla straży pożarnej.
 • Projektując rysunki skupiamy się na tym by były maksymalnie czytelne i zrozumiałe – ponieważ ani pracownik, ani strażak podczas pożaru nie ma czasu zagłębiać się w szczegóły.
 • Cena Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego ustalana jest rozsądnie, na podstawie wielkości, przeznaczenia obiektu oraz dostępności dokumentacji projektu budowlanego. Zadzwoń lub napisz!

W celu zapewnienia najwyższej jakości usługi i sprostaniu Państwa oczekiwaniom, w ramach wyceny przygotowujemy spersonalizowane oferty opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dodatkowo poszerzone o pakiety:

 • Przeszkolenia z zasad bezpieczeństwa pożarowego – na spotkaniu omówimy wymagania prawne stawiane zarządcy i użytkownikom budynku, zwrócimy uwagę na główne zagrożenia, wytłumaczymy również zasady eksploatowania dróg ewakuacyjnych i sprzętu przeciwpożarowego, składowania materiałów łatwopalnych czy przeprowadzania prac niebezpiecznych pożarowo i współpracy z Państwową Strażą Pożarną – tematów jest wiele, odpowiemy na wszelkie nurtujące Państwa pytania.
 • Przygotowania planów ewakuacyjnych z poszczególnych kondygnacji do powieszenia na korytarzach.
 • Zamówienia specjalnej skrzynki na dokument zamykanej na klucz, do powieszenia na ścianie – zgodnie z wymaganiami prawnymi, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna znajdować się w miejscu, które umożliwia jej natychmiastowe wykorzystanie na potrzeby działań ratowniczych, jednocześnie bez dostępu dla osób postronnych.
 • W ramach aktualizacji dokumentu – przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie – czyli kontroli technicznych elementów zabezpieczających przed pożarem i spełnienia wymagań prawnych, wskazanie nieprawidłowości i znalezienie rozwiązań.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPRACOWUJEMY NA TERENIE GDAŃSKA, SOPOTU ORAZ GDYNI

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowujemy w Gdańsku, Gdyni oraz Sopocie

Co najmniej raz na 2 lata, a także bezpośrednio po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Każdy pracownik, a w niektórych obiektach każda osoba wchodząca na teren obiektu (na podstawie odrębnych przepisów). Wskazana osoba musi potwierdzić zapoznanie się z dokumentem stosownym oświadczeniem, którego wzór znajdziesz w naszej Instrukcji.

Instrukcja powinna znajdować się w miejscu zapewniającym możliwość jej natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. Najczęściej znajduje się w takich miejscach jak portiernia, stróżówka ochrony lub w innych miejscach widocznych dla strażaków, dostępnych również nocą, jednocześnie bez dostępu dla osób postronnych.

Gotowy wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej oraz część graficzną powinien zostać przekazany właściwemu Komendantowi powiatowemu/miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej (np. w formie elektronicznej).

Musi być ona opracowana jak najszybciej, nawet jeśli budynek został wybudowany w latach, w których funkcjonowały inne regulacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Obecnie Instrukcję sporządza się przed dopuszczeniem budynku do użytkowania i musi być ona aktualna przez cały okres użytkowania obiektu. Nie istnieją dokumenty mogące stanowić zamiennik Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – dotyczy to również Instrukcji Technologiczno-Ruchowych.