Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Gdańsk

 

 

Co zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowujemy w Gdańsku, Sopocie oraz Gdyni. Dokument jest swoistym skryptem wszystkich istotnych wymagań związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym dla danego obiektu i składa się z dwóch części: opisowej i graficznej.

W części opisowej znajdziemy informacje takie jak:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznawania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią dokumentu (zasady szkoleń ppoż.),
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami budynku,
 • dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa danego obiektu.

 

Część graficzna zawiera rzuty poszczególnych kondygnacji wraz z planem zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem w szczególności:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

 

Dla jakich obiektów wymagana jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

 • Dla budynku lub strefy pożarowej z występującą strefą zagrożenia wybuchem.
 • Dla budynku lub strefy pożarowej o kubaturze brutto przekraczającej 1000 m (z wyjątkiem budynków inwentarskich).
 • Dla budynku inwentarskiego o kubaturze brutto przekraczającej 1500 m3.
 • Dla powierzchni strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekraczającej 1000 m2, np. otwarte składowiska odpadów czy stacje uzdatniania wody.

 

Nasze atuty:

 • Wybierając nas masz pewność, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Gdańsk spełnia obowiązujące przepisy oraz oczekiwania Państwowej Straży Pożarnej.
 • Naszym priorytetem są Instrukcje jak najbardziej praktyczne, tak by nie były jedynie spełnieniem wymagań prawnych, ale również solidną dawką wiedzy dla użytkownika obiektu oraz faktyczną pomocą dla straży pożarnej.
 • Projektując rysunki skupiamy się na tym by były maksymalnie czytelne i zrozumiałe – ponieważ ani pracownik, ani strażak podczas pożaru nie ma czasu zagłębiać się w szczegóły.
 • Cena Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego ustalana jest rozsądnie, na podstawie wielkości, przeznaczenia obiektu oraz dostępności dokumentacji projektu budowlanego. Zadzwoń lub napisz!

W celu zapewnienia najwyższej jakości usługi i sprostaniu Państwa oczekiwaniom, w ramach wyceny przygotowujemy spersonalizowane oferty opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dodatkowo poszerzone o pakiety:

 • Przeszkolenia z zasad bezpieczeństwa pożarowego – na spotkaniu omówimy wymagania prawne stawiane zarządcy i użytkownikom budynku, zwrócimy uwagę na główne zagrożenia, wytłumaczymy również zasady eksploatowania dróg ewakuacyjnych i sprzętu przeciwpożarowego, składowania materiałów łatwopalnych czy przeprowadzania prac niebezpiecznych pożarowo i współpracy z Państwową Strażą Pożarną – tematów jest wiele, odpowiemy na wszelkie nurtujące Państwa pytania.
 • Przygotowania planów ewakuacyjnych z poszczególnych kondygnacji do powieszenia na korytarzach.
 • Zamówienia specjalnej skrzynki na dokument zamykanej na klucz, do powieszenia na ścianie – zgodnie z wymaganiami prawnymi, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna znajdować się w miejscu, które umożliwia jej natychmiastowe wykorzystanie na potrzeby działań ratowniczych, jednocześnie bez dostępu dla osób postronnych.
 • W ramach aktualizacji dokumentu – przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie – czyli kontroli technicznych elementów zabezpieczających przed pożarem i spełnienia wymagań prawnych, wskazanie nieprawidłowości i znalezienie rozwiązań.

 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowujemy na terenie Gdańska, Sopotu oraz Gdyni.

Pytania i odpowiedzi:

 • Gdzie działamy?
  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowujemy w Gdańsku, Gdyni oraz Sopocie
 • Kiedy należy aktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?
  • Co najmniej raz na 2 lata, a także bezpośrednio po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
 • Kto musi zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego?
  • Każdy pracownik, a w niektórych obiektach każda osoba wchodząca na teren obiektu (na podstawie odrębnych przepisów). Wskazana osoba musi potwierdzić zapoznanie się z dokumentem stosownym oświadczeniem, którego wzór znajdziesz w naszej Instrukcji.
 • Gdzie przechowywać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?
  • Instrukcja powinna znajdować się w miejscu zapewniającym możliwość jej natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. Najczęściej znajduje się w takich miejscach jak portiernia, stróżówka ochrony lub w innych miejscach widocznych dla strażaków, dostępnych również nocą, jednocześnie bez dostępu dla osób postronnych.
 • Czy muszę informować Straż Pożarną o opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?
  • Gotowy wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej oraz część graficzną powinien zostać przekazany właściwemu Komendantowi powiatowemu/miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej (np. w formie elektronicznej).
 • Co jeśli budynek nie posiada Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?
  • Musi być ona opracowana jak najszybciej, nawet jeśli budynek został wybudowany w latach, w których funkcjonowały inne regulacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Obecnie Instrukcję sporządza się przed dopuszczeniem budynku do użytkowania i musi być ona aktualna przez cały okres użytkowania obiektu. Nie istnieją dokumenty mogące stanowić zamiennik Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – dotyczy to również Instrukcji Technologiczno-Ruchowych.

 

W celu wyceny Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Gdańsku, Sopocie oraz Gdyni zapraszamy do kontaktu pod nr 793-171-331 lub na biuro@bhpactive.pl