UL. POŁĘŻE 12, 80-720 GDAŃSK

SZKOLENIA PPOŻ

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, którzy wykonują w swoim zakładzie pracy samodzielnie obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pracowników, którzy są wyznaczeni przez pracodawcę do wykonywania zadań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką ppoż.

Szkolenie przygotuje również pracowników na tzw. „próbną ewakuację”, którą zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien przeprowadzać co najmniej raz na 2 lata.

793 171 331 lub biuro@bhpactive.pl

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z organizacji ochrony przeciwpożarowej, zaznajomią się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poznają swoje obowiązki w zakresie zapobiegania pożarom w użytkowanych budynkach i obiektach, a także przedstawione zostaną zasady postępowania w sytuacji powstania pożaru wraz z zasadami ewakuacji.

Nasze szkolenia są indywidualnie dostosowywane do konkretnej firmy, uwzględniając specyfikę pracy oraz zdiagnozowane potrzeby. Inspektor ppoż. zapozna uczestników z zagrożeniami pożarowymi dla danego obiektu, jak również zasadami przeciwdziałania powstawania oraz rozprzestrzeniania się pożaru na podstawie charakterystyki zakładu pracy. Zostaną przedstawione środki gaśnicze, podręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe.

Pracownicy będą mieli możliwość uczestniczenia w praktycznych ćwiczeniach z użyciem gaśnic co pomoże w przełamaniu barier w korzystaniu ze sprzętu i nauczy, jak bezpiecznie go stosować. Dostosowanie programu szkolenia do konkretnej firmy i usystematyzowana wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej ma znaczący wpływ na wzrost bezpieczeństwa pracowników i zmniejszenie ryzyka zawodowego.