UL. POŁĘŻE 12, 80-720 GDAŃSK

NADZÓR BHP NA BUDOWACH

NADZÓR BHP NA BUDOWACH

Niewątpliwie prace budowlane są zaliczane do jednych z najbardziej niebezpiecznych prac, których wykonywanie wiąże się z wysokim ryzykiem wypadku. Część z nich zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych, które zgodnie z przepisami nakładają dodatkowe obowiązki na pracodawcę, jak prowadzenie instruktażu oraz bezpośredni nadzór. Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się m.in. prace na wysokości, prace w przestrzeniach zamkniętych oraz roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części. Kierownik budowy oraz Inżynierowie często w natłoku obowiązków oraz goniących terminów zapominają o zapewnieniu bezpiecznych warunkach na budowie. Zlecając naszej firmie nadzór BHP na budowie znacząco zmniejszasz ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Nasi specjaliści po wnikliwej kontroli placu budowy przedstawią raport zawierający nieprawidłowości oraz propozycje rozwiązań mające realny wpływ na poprawę warunków pracy na budowie.

Nasza firma posiada duże doświadczenie zdobyte na terenie takich obiektów jak EDF Gdynia, EDF Gdańsk, POLPHARMA, INTERNATIONAL PAPER, gdzie wymagane są najwyższe standardy BHP.

BHP ACTIVE oferuje zarówno stały nadzór BHP przez cały okres trwania projektu jak i przeprowadzanie cyklicznych kontroli wraz ze sporządzeniem raportu z nieprawidłowości występujących na budowie.

Przygotowujemy również kompletną dokumentacje związaną z przystąpieniem do prac budowlanych m.in.:

BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

POR – Projekt Organizacji Robót