UL. POŁĘŻE 12, 80-720 GDAŃSK

REGULAMIN

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną
  z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Operator Płatności – Płatność kartą PayU, Płatność online PayU
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem Tu proszę wkleić adres:
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://bhpactive.pl/e-learning/
 • Sprzedawca – Kamil Soczówka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
  „BHP Active Kamil Soczówka”, ul. Wodnika 15a, 83-000 Gdańsk, NIP: 583-304-70-
  28, REGON: 362877352.

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów
elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą
elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Kupującego.
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie
szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie
Kupującego. Wystarczające są:
o dostęp do Internetu,
o standardowy system operacyjny,
o standardowa przeglądarka internetowa,
o standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader)
o posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego,
niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są
każdorazowo w opisie danego produktu.
5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym,
w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych
w Sklepie.
7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami netto, z wyjątkiem cen szkoleń
okresowych online, które są określone cenami brutto, zwolnionymi z VAT.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą
elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą
umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych
dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie.
Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.
2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta
w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie
z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.
5. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast
umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku
z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych
osobowych przez osoby nieuprawnione.
7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@bhpactive.pl.
W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji,
a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem
Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni
od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail
składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne
w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują
Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów
elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw
autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może
skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Zawieranie umowy

1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

o dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj
do koszyka”,
o z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności ”,
o wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji
zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta
w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
o Wybrać metodę płatności
o zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna,
ale niezbędna do dokonania zakupu,
o kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę
Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty
elektroniczne.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę
z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych
w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między
Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres
e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6

Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym
w opisie danego produktu elektronicznego.

§ 7

Prawa użytkowania filmów BHP

1. Kupujący, w ramach licencji na film uzyskuje prawo do korzystania (odtwarzania, wyświetlania) z filmu podczas szkoleń stacjonarnych oraz webinarów organizowanych w stosunku do pracowników kupującego lub klientów kupującego jeśli kupujący jest firmą świadczącą usługi w zakresie BHP.

2. Kupujący w ramach licencji nie ma prawa do odsprzedawania, umieszczania i rozpowszechniania filmu w portalach społecznościowych (youtube, linkedin, facebook itp.) oraz na platformach e-learningowych.

§ 8

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić
od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane
na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia –
na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia
od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,
w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny
od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować
o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną
wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak
również pocztą elektroniczną.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni
od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy
wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane
zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania
mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
o zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

o zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
o skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta
lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona
konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
https://polubownie.uokik.gov.pl.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert,
promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych
przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych
przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący
w dacie zawarcia umowy.
3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną
powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.
W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo
w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta
lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie,
o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.07.2022 r.